TAZ MEDIA – POLITYKA PRYWATNOŚCI OSOBISTYCH DANYCH OSOBOWYCH,
ostatnia aktualizacja 7 maj 2018

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część procesu przejrzystości TAZ MEDIA (zwanego dalej "TAZ MEDIA"). Niniejszy dokument opisuje praktyki NATEXO dotyczące gromadzenia, udostępniania i poufności danych użytkownika NATEXO. Dowiedz się więcej o TAZ MEDIA.

Niniejsza Polityka Prywatności może być stosowana jednocześnie z (i) ogólnymi warunkami użytkowania stron opublikowanych przez TAZ MEDIA (ii) zasadami ankiet i konkursów opublikowanych przez TAZ MEDIA (żadna gra opublikowana przez TAZ MEDIA nie podlega zatwierdzeniu organowi nadzorującemu gry online).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub w jaki sposób TAZ MEDIA chroni Twoje dane, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych ( Data Protection Officer -DPO) pod następującym adresem: dpo@taz-media.com

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, "dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; Uznaje się za "możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną" osobę fizyczną, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego lub więcej specyficznych elementów dotyczących fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

JAKIE DANE SĄ GROMADZONE PRZEZ TAZ MEDIA?

TAZ MEDIA oferuje bezpłatne usługi, które polegają na subskrybowaniu biuletynów w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących różnych tematów, udziale w ankietach i konkursach online oraz losowaniach w celu otrzymania proponowanych nagród (zwanych dalej "Usługami").

Podczas korzystania z Usług poniższe TAZ MEDIA może gromadzić i przetwarzać poniższe dane:

 • Dane deklaratywne:
  • dane obowiązkowe związane z rejestracją w jednej z naszych Usług: tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail, data urodzenia, kod pocztowy.
  • dane obowiązkowe w kontekście uczestnictwa w naszych ankietach: sytuacja rodzinna, opcjonalne status ekonomiczny i finansowy w kontekście korzystania z naszych Usług: numer telefonu, Twoje upodobania i zainteresowania.
 • Dane techniczne:
  • dane związane ze sprzętem technicznym, którego używasz.
  • dane związane z przeglądaniem naszych stron i zachowaniem w witrynach oferujących nasze Usługi: adres URL nawigacji, data i godzina połączenia i / lub nawigacji, typ przeglądarki, język przeglądarki, adres IP, itp.
  • dane związane z korzystaniem z naszych Usług: data rejestracji w Usłudze, data ostatniego połączenia z Usługą.
  • i bardziej ogólnie dane gromadzone przez pliki cookie.

Po zebraniu tych danych TAZ MEDIA może przeprowadzać kampanie marketingowe i komercyjne związane z usługami oraz produktami i usługami swoich partnerów biznesowych. W tym przypadku kategorie danych przetwarzanych przez TAZ MEDIA są następujące:

 • Dane dotyczące tożsamości:
  • stan cywilny
  • imię
  • nazwisko
  • E-mail
  • data urodzenia
  • Kod pocztowy
 • Niektóre dane techniczne związane z plikami cookie, takie jak
  • otrzymywanie lub odrzucanie wiadomości e-mail
  • IP otwarcia
  • źródło rejestracji
  • data ostatniego otwarcia
  • klik linku zawartego w e-mailu
  • przeglądarka internetowa
  • system operacyjny
  • rodzaj sprzętu technicznego
  • itp

TAZ MEDIA może również być odbiorcą danych osobowych od partnerów handlowych, którzy powierzają mu swoje bazy danych do celów prowadzenia kampanii marketingowych i celów handlowych. W tym przypadku TAZ MEDIA przetwarza dane zawarte w tych bazach jako administrator danych, a kategorie danych przetwarzanych przez NATEXO są takie same jak te powyżej.

TAZ MEDIA nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religię lub przekonania filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dot. życia seksualnego lub dane dotyczące wyroków skazujących i przestępstw.

CO W PRZYPADKU KIEDY NIE PRZEKAŻESZ SWOICH DANYCH?

Korzystając z naszych Usług, użytkownik jest informowany, czy pewne dane muszą być wypełnione, czy są one opcjonalne. Jeśli nie przekażesz danych wymienionych jako obowiązkowe, nie będziesz mieć dostępu do wszystkich Usług.

DLACZEGO TAZ MEDIA GROMADZI TWOJE DANE?

Kiedy rejestrujesz w celu korzystania z naszych Usług, przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne w kontekście zarządzania nimi, w szczególności w celu potwierdzenia Twojej rejestracji i / lub Twojego udziału, umożliwienia Twojego udziału w losowaniu nagród, skontaktowania się z Tobą w przypadku wygranej i przekazania nagrody, a także wysyłaniu biuletynów, na które się zarejestrowałeś

Jeśli wyrazisz zgodę na zbieranie Twoich danych, przetworzymy je w celu przekazania naszym partnerom biznesowym, w tym innym firom z TAZ MEDIA, w celu ich rozwoju biznesowego tychże firm, aby umożliwić Ci odkrywanie ich produktów, usług, ofert specjalnych, promocji, wskazówek itp. oraz personalizacji naszych Usług; w zakresie działań poszukiwawczych TAZ MEDIA: lojalności, prospekcji i promocji, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami (profilowanie).

Dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu TAZ MEDIA w celu:
 • wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o innych produktach i usługach TAZ MEDIA, podobnych do tych, w związku z którymi zostały zebrane Twoje dane.
 • przeprowadzania operacji poszukiwań technicznych, w tym standaryzacji, wzbogacania i deduplikacji, a także umożliwianie nam justowanie źródła zebranych danych osobowych
 • realizacji Twoich praw (zarządzanie wnioskami o prawo dostępu, sprostowanie i sprzeciw itp.).
 • w celu opracowania statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług.
 • prowadzenia operacji związanych z zapobieganiem i wykrywaniem oszustw i rozwiązywaniem sporów .
 • prowadzenia operacji związanych z zarządzaniem naszymi partnerami biznesowymi (kontrakty, zamówienia, dostawy, faktury, księgowość, zarządzanie roszczeniami, nieopłacone zlecenia itd.).
 • do dochodzenia roszczeń.

Wśród wskazanych prawnie uzasadnionych interesów możemy wymienić rozwój naszych działań, poprawę wydajności i funkcjonalności oferowanych Usług, badanie nowych usług i nowych klientów, znajomość Twoich preferencji, aby móc lepiej spersonalizować nasze oferty i ostatecznie zaoferować produkty i usługi, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom i pragnieniom, zapobiegać oszustwom i nadużyciom usług i tak dalej. Te procesy są realizowane z poszanowaniem Twoich praw, zapewniając Ci pełną informację oraz możliwość wyrażenia w stosunku do nich sprzeciwu.

Kiedy Twoje dane zostaną przekazane do TAZ MEDIA przez jednego z partnerów biznesowych, który powierzy je swojej bazie danych do celów komercyjnych, TAZ MEDIA zapewnia na podstawie umowy, że wyraziłeś zgodę temu partnerowi, aby Twoje dane zostały do nas przesłane. W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane przez TAZ MEDIA, w celu przedstawienia ofert naszych i partnerów biznesowych, przeprowadzaniu badań rynku, ankiet i testów produktów, a także działań lojalnościowych, prospektów i promocji. Podczas pierwszego kontaktu TAZ MEDIA z Tobą, otrzymasz wiadomość e-mail z konkretną informacją o partnerze, który przekazał nam Twoje dane i zawsze możesz się zgłosić sprzeciw wobec otrzymywaniu informacji handlowych od TAZ MEDIA.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

Nazwa administratora danych pojawia się na nośniku, za pomocą którego przekazujesz swoje dane deklaratywne do TAZ MEDIA, w każdym naszym komunikacie handlowym, a dla plików cookie możesz znaleźć takie informacje tutaj. Możesz także dowiedzieć się kto jest wydawcą danej strony internetowej, odwiedzając zakładkę "Regulamin" na tej stronie, oraz dowiedzieć się więcej o TAZ MEDIAtutaj.

Po wyrażeniu zgody na przekazywanie Twoich danych do celów marketingowych partnerom TAZ MEDIA, w tym innym firmom z grupy TAZ MEDIA, każda z tych firm staje się odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych. Każda firma, która prześle Ci komunikat marketingowy musi zidentyfikować się w każdej komunikacji z Tobą, co pozwala Ci na bezpośredni kontakt z nią i egzekwowanie swoich praw.

DO CZEGO WYKORZYSTYWANE SĄ TWOJE DANE?

Firma TAZ MEDIA odpowiedzialna za przetwarzanie danych może przekazać całość lub część Twoich danych innym firmom, które następnie stają się ich odbiorcami:
 • W ramach grupy : służby odpowiedzialne za administracyjne, handlowe lub techniczne zarządzanie Usługami, służby odpowiedzialne za zarządzanie kampaniami marketingowymi i rozpoznaniami handlowymi.
 • • Poza grupą TAZ MEDIA: nadzorca odpowiedzialny za losowania, na potrzeby ankiet i quizów z darowiznami; podwykonawcy, którym TAZ MEDIA: powierza określone operacje, takie jak: lokowanie i zarządzanie dostawcami usług lokowania, zarządzanie dostawcami routingu dla naszych kampanii marketingowych i rozpoznawczych kampanii handlowych, monitorowanie i mierzenie poziomu skuteczności naszych kampanii marketingowych. TAZ MEDIA: korzysta z podwykonawców zapewniających odpowiednie gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych.

Jeżeli wyrazisz zgodę na zbieranie danych, otrzymywanie komercyjnych informacji o produktach i / lub usługach dostarczanych przez naszych partnerów biznesowych, w tym inne firmy z grupy TAZ MEDIA, przekażemy Twoje dane tym podmiotom. Następnie podmioty te stają się odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych.

Możemy również ujawniać anonimowe informacje naszym partnerom biznesowym w zakresie skuteczności i zasięgu kampanii marketingowych, takie jak liczba osób, które kliknęły w link reklamowy. treść wiadomości e-mail, datę i godzinę kliknięcia, adres URL, używany dostawca dostępu do internetu itp.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Masz wiele praw do swoich danych. Praw tych możesz dochodzić wysyłając list wraz z kopią dokumentu potwierdzającym tożsamość na adres:

TAZ MEDIA
TO Data Protection Officer
39 rue Chaussée d'Antin
75009 Paris
France

Lub wiadomość e-mail na: dpo@taz-media.com

Jeśli TAZ MEDIA ma uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości osoby fizycznej występującej z wnioskiem, o którym mowa w artykułach opisanych poniżej, NATEXO może zażądać dostarczenia dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby.

Informujemy, że nie jest wymagana żadna płatność, aby podjąć jakiekolwiek działania w związku z Twoimi prawami, jak opisano poniżej. Jednak gdy roszczenia danej osoby są ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, TAZ MEDIA może:
 • wymagać uiszczenia uzasadnionych opłat, które uwzględniają koszty administracyjne poniesione podczas dostarczania informacji, komunikowania się lub podejmowania żądanych działań; lub
 • odmówić odpowiedzi na te prośby.
✔ Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody

TAZ MEDIA zapewnia, że zawsze możesz korzystać z naszych Usług bez uzależniania tego od (i) otrzymywania komunikatów handlowych od administratora danych lub jego partnerów, (ii) profilowania (iii) zakupu własności, w zamian za obniżenie ceny lub świadczenie usługi.

Ta możliwość jest oferowana dla wszystkich naszych Usług i poprzez ustawienia plików cookie. Jeśli zaakceptowałeś otrzymywanie wiadomości o charakterze komercyjnym od TAZ MEDIA i / lub jej partnerów, możesz zawsze zmienić zdanie i wyrazić sprzeciw lub wycofać swoją zgodę, bezpłatnie i bez konieczności podania przyczyny. Jeżeli zaakceptowałeś wykorzystywanie plików cookies, możesz również sprzeciwić się temu później, zawsze za darmo i bez podawania powodu.

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu lub wycofania zgody w celach marketingowych, w tym profilowania, NATEXO nie będzie przetwarzać danych w tym celu.

✔ W jaki sposób wnieść sprzeciw lub wycofać swoją zgodę?

Masz prawo, w dowolnym czasie, bezpłatnie i bez podania przyczyny, do (i) wycofania zgody na przetwarzania swoich danych, (ii) wniesienia sprzeciwu wobec otrzymywania wiadomości marketingowych od nas i / lub wykonaniu profilowania i / lub że przekazywania Twoich danych naszym partnerom handlowym.

Wystarczy kliknąć link "anuluj subskrypcję" w e-mailu wysłanym przez TAZ MEDIA, zmienić ustawienia plików cookie lub napisać do nas na adres abuse@natexo.com. W przypadku wiadomości otrzymywanych poprzez SMS lub MMS, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, odpisując do nadawcy komunikat STOP.

Aby przestać otrzymywać oferty handlowe od naszych obecnych partnerów, zalecamy zapoznanie się z ich warunkami, aby uzyskać więcej informacji. W każdym przypadku możesz bezpośrednio z nimi dochodzić swoich praw, w tym prawa dostępu, sprostowania i sprzeciwu. W razie trudności możesz zawsze skontaktować się z nami na adres dpo@taz-media.com

✔ Prawo dostępu do Twoich danych

Masz prawo zapytać TAZ MEDIA, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, możesz uzyskać dostęp do danych i informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (cele, kategorie danych), ich odbiorcami, okresem ich przechowywania lub kryteriami określania czasu trwania ich przechowywania, transferem danych poza UE, źródłami w przypadku pośredniego gromadzenia danych i powiązanymi gwarancjami, przypomnieniem o przysługujących Tobie prawach.

✔ Prawo do poprawienia danych

Możesz poprosić o korektę informacji o Tobie, jeśli informacje posiadane przez TAZ MEDIA są niepoprawne. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie zgłoszenia uzupełniającego.

W przypadku skorzystania z tego prawa TAZ MEDIA powiadomi każdego odbiorcę, któremu przekazano dane, o poprawieniu danych, chyba że taka komunikacja okaże się niemożliwa lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

✔ Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo domagać się od TAZ MEDIA usunięcia Twoich danych, gdy istnieje powód przewidziany prawem, na przykład: bezużyteczność danych lub wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie danych w zależności od tego, czy nie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych dla celów biznesowych, lub sprzeciwiasz się wykorzystywaniu ich w innym celu i nie ma uzasadnionego powodu dla ich przetwarzania.

W przypadku skorzystania z tego prawa TAZ MEDIA powiadomi każdego odbiorcę, któremu przekazano dane, o poprawieniu danych, chyba że taka komunikacja okaże się niemożliwa lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

✔ Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania danych przez TAZ MEDIA, gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
 • Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych, przez pewien okres czasu, który pozwala nam to zweryfikować.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu, a zamiast tego wymagasz ograniczenia ich używania.
 • Jeśli TAZ MEDIA nie potrzebuje już Twoich danych do celów przetwarzania, a Ty nadal potrzebujesz ich do celów wyszukiwania, wykonywania lub obrony swoich praw.
 • Jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec procesu opartego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, podczas weryfikacji uzasadnione podstawy, z których korzysta kontroler, będą miały pierwszeństwo przed twoimi.

Jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec procesu opartego na podstawie uzasadnionego interesu administratora, przez okres weryfikacji czy uzasadniony interes administratora, będzie miał pierwszeństwo przed Twoimi interesmi.

W przypadku skorzystania z tego prawa TAZ MEDIA powiadomi każdego odbiorcę, któremu przekazano dane, o jakimkolwiek ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że taka komunikacja okaże się niemożliwa lub będzie wymagać nieproporcjonalnych wysiłków.

✔ Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać przeniesienia Twoich danych. Możesz otrzymać swoje dane w formacie cyfrowym. To prawo dotyczy tylko przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów i na podstawie zgody użytkownika lub wykonania umowy.

✔ Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

TAZ MEDIA nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących użytkownika, wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, które mogłyby wywoływać skutki prawne dotyczące użytkownika lub inne skutki mogące w istotny sposób wpłynąć na użytkownika.

"Profilowanie" przeprowadzane przez TAZ MEDIA polega na analizie danych dotyczących Twoich osobistych preferencji lub zainteresowań, twojego zachowania podczas odbierania e-maila, przeglądania stron internetowych, Twojej lokalizacji. Informacje te mogą być brane pod uwagę w celu wysyłania spersonalizowanych komunikatów handlowych, na przykład w zależności od gustu, płci, grupy wiekowej lub kodu pocztowego. Możesz sprzeciwić się takiemu profilowaniu (patrz wyżej).

Masz prawo ustalić ogólne lub szczegółowe wytyczne dotyczące przechowywania, usuwania i ujawniania Twoich danych po śmierci, w tym w jaki sposób te prawa mają być wykonane.

Wytyczne te mogą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ich wykonanie, w przeciwnym razie zostaną wyznaczeni Twoi spadkobiercy. Możesz udzielić TAZ MEDIA szczegółowych instrukcji. W przypadku braku jakichkolwiek wytycznych, Twoi spadkobiercy mogą skontaktować się z DPO TAZ MEDIA pod adresem dpo@taz-media.com

✔ Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, takiego jak. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY TWOJE DANE PRZEKAZYWANE SĄ DO PAŃSTW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI UNII EUROPEJSKIEJ?

Większość działań TAZ MEDIA odbywa się na terytorium Unii Europejskiej. Tak więc wszystkie twoje dane są przechowywane na terytorium Unii Europejskiej.

Niektórzy podwykonawcy, działający jako dostawcy usług technicznych dla Natexo, mogą znajdować się poza Unią Europejską, na przykład platformy do wysyłania lub śledzenia naszych kampanii marketingowych i komercyjnych. W takim przypadku przekazywanie danych jest nadzorowane przez odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich praw, takich jak włączenie do umów z podwykonawcami standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską tutaj, lub wykorzystanie firm zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i certyfikowanych « Tarczą Prywatności ».

JAK DŁUGO TWOJE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż dla realizacji celów, o których mowa powyżej i obowiązków wynikających z prawa. Twoje dane są usuwane lub zanonimizowane po upływie okresu ich przechowywania.

Twoje dane przechowywane są przez trzy lata od momentu ostatniej aktywności w naszych Usługach lub poprzez jeden z naszych elektronicznych środków komunikacji (w szczególności po klikninięciu na link zawarty w jednym z naszych e-maili).

Dane osobowe dotyczące potencjalnego klienta, który nie zarejestrował się w naszych Usługach, są przechowywane przez maksymalnie trzy lata od momentu ich przekazania do TAZ MEDIA przez jednego z jego partnerów lub ostatniego kontaktu z tą osobą (w szczególności po klikninięciu na link zawarty w jednym z naszych e-maili).

Pod koniec tego trzyletniego okresu TAZ MEDIA może skontaktować się z Tobą, aby dowiedzieć się, czy chcesz nadal otrzymywać nasze informacje handlowe. W przypadku braku pozytywnej i jednoznacznej odpowiedzi, usuniemy lub zarchiwizujemy Twoje dane.

Tak więc w przypadku postępowania spornego, w tym tylko TAZ MEDIA, na przykład w odniesieniu do administracji lub jednego z jej partnerów handlowych, dane, a także wszelkie informacje, dokumenty lub identyfikacja stron trzecich, ofiar, świadków i urzędników sądowych może zostać zatrzymana na czas trwania postępowania, w tym na okres dłuższy niż wskazany powyżej.

Podobnie, w przypadku wycofania zgody lub skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec otrzymywania od NATEXO informacji komercyjnych, informacje dotyczące tego wyboru, będą przechowywane przez co najmniej trzy lata od daty złożenia wniosku. Dane te nie będą wykorzystywane do celów innych niż zarządzanie wycofaniem zgody lub prawem do sprzeciwu.

Termin "plik cookie" odnosi się w szerokim znaczeniu do każdego znacznika zdeponowanego i / lub odczytanego podczas korzystania ze strony internetowej lub skrzynki e-mailowej. Plik cookie może zawierać takie informacje, jak nazwa serwera, który je wypuścił, unikalny numer identyfikujący, czy datę ważności.

Pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych funkcji naszych Usług. W przypadku wyłączenia plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej dostęp do Usług może być ograniczony.

TAZ MEDIA korzysta z własnych plików cookie, a także z plików cookie stron trzecich. Tylko wydawca pliku cookie może czytać lub modyfikować informacje w nim zawarte.

Stosowane są różne rodzaje plików cookies i wykorzystywane są one w różnych celach. Są instalowane w urzadzeniu technicznym, z którego korzystasz (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) lub w przeglądarce internetowej, stosownie do dokonanych ustawień, które można zmienić w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jaki charakter mają przechowywane pliki cookie, zaakceptować je lub odrzucić globalnie dla całej witryny i wszystkich Usług.

Dane gromadzone za pomocą plików cookie są przechowywane przez maksymalnie 13 miesięcy. Po tym czasie dane są usuwane lub przechowywane w formie zanonimizowanej.

✔ Pliki cookies TAZ MEDIA
 • "Session ID"
  Pliki cookie są wykorzystywane przez strony internetowe, na których TAZ MEDIA oferuje swoje Usługi w celu (i) przechowywania informacji o formularzu, który wypełniłeś na tej stronie (np. formularze do subskrypcji Usług, udział w konkursie lub ankiecie) (ii) umożliwienia Ci dostępu do zastrzeżonych i prywatnych części witryny, takich jak "Panel użytkownika", za pomocą identyfikatorów lub danych, które wcześniej wysłałeś do TAZ MEDIA, (iii) ponownego połączenia się z treścią lub Usługą po pewnym czasie.
 • "Techniczne"
  Pliki cookie są wykorzystywane przez TAZ MEDIA w celu dostosowania zawartości redakcyjnej odwiedzanych stron TAZ MEDIA do konfiguracji technicznej twojego komputera / tabletu lub innego urządzenia
 • "Cookies związane z bezpieczeństwem "
  pliki cookie są używane przez TAZ MEDIA w celu poprawy bezpieczeństwa dostarczanych usług / tematów / przestrzeni (np. połączenie z "Obszarem użytkownika").
 • Pliki cookie do pomiaru ruchu na stronie
  pliki cookie są wykorzystywane przez TAZ MEDIA w celu zestawiania statystyk ruchu dla stron internetowych, na których TAZ MEDIA oferuje swoje Usługi (np. dotyczące ich nagłówków, ich zawartości) w celu (i) obliczenia kwot prawdopodobnie należnych naszym partnerom komercyjnym (agencja komunikacji, agencja reklamowa wsparcie w zakresie strony / rozpowszechniania) oraz tworzenie statystyk i raportów na temat realizacji przeprowadzonych działań promocyjnych; (ii) umożliwienia TAZ MEDIA poprawienie zainteresowania i ergonomii jego stron.
 • Analiza behawioralna
  Pliki cookie są używane przez TAZ MEDIA do wysyłania ukierunkowanych reklam.

  Wysyłane przez nas wiadomości e-mail mogą zainstalować plik cookie po jego otwarciu i pobraniu obrazów. Możesz zapobiec takiej instalacji, otwierając tylko tekst wiadomości e-mail i zamykając go bez pobierania obrazu lub modyfikując oprogramowanie przeglądarki / e-mail, aby zablokować pliki cookie.

  Zebrane przez nas dane to: adres IP, adres e-mail, urządzenie techniczne, data i godzina połączenia, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, wersja przeglądarki.

  Udostępniamy informacje o korzystaniu z naszych witryn, takich jak dane nawigacyjne i / lub geolokacyjne, naszym partnerom reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które zostały im przekazane lub które zebrały podczas korzystania z ich usług.

✔ Ciasteczka osób trzecich

Ze względu na aplikacje stron trzecich zintegrowane ze stronami internetowymi lub wiadomościami e-mail oferującymi nasze Usługi, niektóre pliki cookie mogą być wypuszczane przez naszych partnerów biznesowych, a wypuszczanie i używanie plików cookie przez tych partnerów podlega polityce ochrony prywatności. TAZ MEDIA informuje użytkownika w jakich celach pliki Cookies są używane oraz o możliwych sposobach zachowania się w odniesieniu do tych plików cookie.

Poniżej znajduje się lista naszych partnerów upoważnionych do umieszczania plików cookie w naszej witrynie i e-mailach, a także link do ich polityk prywatności proponujący i wyjaśniający sposoby sprzeciwu wobec ich usług.

Nazwa ciasteczkaTyp ciasteczkaCel ciasteczkaWydawcaDługość życia ciasteczkaOdbiorcy danychTyp zebranych danychLink do polityki cookie naszego partnera
✔ Jak włączyć / wyłączyć pliki cookie?

Możesz w dowolnym momencie modyfikować swoje ustawienia dotyczące plików cookie, w szczególności za pomocą środków opisanych poniżej.

Możesz skonfigurować oprogramowanie przeglądarki tak, aby pliki cookie były zapisywane w urządzeniu lub, odwrotnie, były odrzucane, albo systematycznie, albo zgodnie z twoją wolą. Możesz również skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptacja lub odrzucenie plików cookie odbywało się w czasie, zanim ciasteczko zostanie zarejestrowane w twoim urządzeniu.
Jeżeli :

Możesz także odwiedzić stronę Youronlinechoices, zaproponowaną przez specjalistów od reklamy cyfrowej zgrupowanych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Będziesz mógł poznać firmy zarejestrowane na tej platformie, które oferują możliwość odmowy lub akceptacji plików cookie używanych przez te firmy w celu dostosowania plików cookie, które mogą być umieszczone na twoim urządzeniu.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Pliki cookie: narzędzia do ich kontrolowania" na stronie CNIL: www.cnil.fr

W przypadku trudności z korzystaniem z prawa dostępu lub sprzeciwu wobec plików cookie, możesz skontaktować się z TAZ MEDIA: dpo@taz-media.com

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

TAZ MEDIA wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty realizacji oraz charakter, zakres, kontekst i cel zabiegu oraz stopień prawdopodobieństwa i powagi zagrożeń dla praw i wolności osoby fizycznej.

TAZ MEDIA podejmuje również kroki w celu zapewnienia, że jego pracownicy, podwykonawcy i pracownicy, którzy mają dostęp do Twoich danych, nie przetwarzają ich, chyba że są zobligowani przez prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego.

TAZ MEDIA zapewnia, że jego podwykonawcy gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby operacje przetwarzania danych były przeprowadzane w najlepszy możliwy sposób w celu ochrony praw osoby, której dane dotyczą.

KIM JEST TAZ MEDIA?

Oto lista wszystkich firmy z TAZ MEDIA. Możesz zapoznać się z informacjami prawnymi i / lub polityką prywatności bezpośrednio na ich stronach internetowych.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Regularnie kontrolujemy naszą Politykę prywatności i publikujemy wszelkie aktualizacje na tej stronie.